PO A BOZP

POŽÁRNÍ OCHRANA

Pojmem požární ochrana se rozumí souhrn technicko-organizačních opatření k zamezení vzniku požáru nebo omezení jeho účinku. Vychází zejména ze dvou legislativ, ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a také z vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. ZDARMA provádíme konzultaci pro Váš objekt nebo Vaši firmu ohledně potřeby zpracování dokumentace nebo vykonání revizí.

Naše služby
 • Pravidelné preventivní požární kontroly (prohlídka pracoviště a dokumentace)
 • Školení v oblasti PO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Školení zaměstnanců
 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Vypracování potřebné dokumentace požární ochrany např.
 • Začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán (grafická i textová část)
 • DZP – dokumentace zdolávání požáru
 • Řád ohlašovny požáru
 • Tematické plány a časový rozvrh školení
 • Požární kniha
 • Určení počtu hasících přístrojů
 • Účast při kontrole státního požárního dozoru nebo při cvičném požárním poplachu
 • Zajištění všech prostředků požární ochrany (vybavení požárně bezpečnostním zařízením, bezpečnostní značení aj.)
 • Projektování – zpracování požárně bezpečnostního řešení

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Pojem BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci je definován jako legislativně stanovený soubor zásad a pravidel, jejichž hlavním cílem je ochrana lidského zdraví při pracovním procesu.

Naše služby
 • Pravidelné kontroly pracoviště (pravidelné kontroly, roční prověrky)
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (vstupní, periodické)
 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace včetně potřebné aktualizace
 • Odborný audit firem v oblasti bezpečnosti práce
 • Zpracování zařazení prací do kategorií – kategorizace prací
 • Zajištění bezpečnostního značení včetně montáže
 • Vyšetření pracovních úrazů včetně návrhů na opatření ke snížení úrazovosti, vedení evidence pracovních úrazů
 • Účast při kontrole státních orgánů inspekce práce