REVIZE (KONTROLY)

Hasící přístroje

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je majitel HP povinen zajistit 1x ročně kontrolu provozuschopnosti (revizi). Po naší návštěvě obdržíte zápis o kontrole HP, který je potřeba uložit pro případnou kontrolu objektu. V případě kolaudace Vás vybavíme vhodnými hasícími přístroji včetně montáže. Periodická (tlaková) zkouška se provádí dle druhu HP v periodě 3-5 let. (po 3 letech – vodní a pěnové, po 5 letech – CO2, práškové, halonové)

Požární Vodovod

Nedílnou součástí požární ochrany staveb jsou požární hydranty, které slouží k prvotnímu zásahu před příjezdem HZS. Než dojde k samotnému použití, je třeba se ujistit, zda v hašeném prostoru není zařízení pod napětím. Pro správnou funkci hydrantů je nutná jejich každoroční kontrola. Případné závady jsme schopni odstranit a uvést Váš hydrantový systém do provozuschopného stavu. Zkontrolovaný hydrant označí revizní technik kontrolním štítkem a vyhotoví zápis o provedené kontrole.

Uzávěry

Na první pohled se může zdát, že se jedná o běžné dveře, které nalezneme v každém objektu. Ovšem konstrukční složení požárních dveří je přizpůsobeno tak, aby se zamezilo šíření požáru, kouře a ztrátám na životech a majetku.

Ucpávky

Požární ucpávky se vyskytují téměř v každém objektu, který je rozdělen do více požárních úseků. Prostupy a spáry, které vzniknou například při instalaci inženýrských sítí, je potřeba utěsnit, aby byla zajištěna původní požární odolnost konstrukce.

Nouzová osvětlení

Kontrola nouzového osvětlení bývá často zanedbávána, i když z hlediska bezpečnosti patří k významným prvkům požární ochrany staveb. Nouzové osvětlení napomáhá k lepší orientaci a následné evakuaci osob z objektu. Funkčnost nouzového osvětlení během výpadku el. proudu zajištuje nezávislý záložní zdroj.

Požární Klapky

Požární klapky slouží jako uzávěr vzduchotechnického potrubí, které prochází skrze požárně dělící konstrukce. V případě zakouření nebo prudkého zvýšení teploty v potrubí požární klapka uzavře průchodnost a zamezí tak rozšíření požáru a jedovatých zplodin hoření do vedlejšího požárního úseku.